Make your own free website on Tripod.com

Pismo Giđo-bou

Pažljivo sam razmotrio tvoje pitanje o budističkim doktrinama. Blagoslov Lotos Sutre može biti razumljiv samo budama. To je vrsta prosvetljenja čiju dubinu jedva može čak i mudrost emanacija Šakjamuni Bude iz deset pravaca premeriti, ako je uopšte moguće. Zbog toga je, kao što dobro znaš, Veliki Učitelj Tjen-tai sastavio karakter myo [iz Mjoho-renge-kjo] da označi ono što je izvan običnog poimanja.1 Lotos Sutra obznanjuje veliku raznovrsnost praksi, ali su samo Tjen-tai, Miao-lo i Dengjo bili sposobni da razumeju suštinu ove sutre. Među njima, Veliki Učitelj Dengjo beše reinkarnacija Tjen-taia [i stoga dobro upućen u Tjen-taievo učenje]. Ipak, slao je poslanike u Kinu T'ang doba u mnogim prilikama trudeći se da razreši uobičajene nedoumice drugih u vezi sa sutrom. Suština sutre je međusobno posedovanje Deset Svetova, sto svetova i hiljadu faktora, i tri hiljade područja u jednom jedinom trenutku života. Ovo je doktrina velike važnosti koja beše otkrivena u delu naslovljeno Maka šikan.

Učenje Đurjo poglavlja nosi naročit značaj za mene, Ničirena. Tjen-tai i Dengjo su ga razumeli na jedan uopšten način, ali ga nisu otkrili verbalno, a isto beše i sa Nagarđunom i Vasubanduom. Đigaž deo ovog poglavlja tvrdi: "...jednousmerenog uma želeći da vide Budu, ne oklevajući čak i ako ih to košta života..." Ja, Ničiren, prizivao sam budastvo iz dubine svoje duše živeći tu rečenicu. To znači da sam lično utelovio Tri Velika Tajna Zakona, ili stvarnost tri hiljade područja u jednom jedinom trenutku života, nagoveštene u Đurjo poglavlju. Ali zadržimo to za sebe!

Dengjo, Veliki Učitelj sa brda Hiei, putovao je u Kinu da bi primio uputstva u vezi sa dubokim značenjem te rečenice iz sutre. 'Jednousmerenog' iz 'jednousmerenog uma' znači jedan čist način,2a 'uma' ukazuje na sve pojave i egzistencije. Veliki Učitelj Tjen-tai je objasnio kineski karakter za 'um' rekavši da se ovaj sastoji od četiri poteza četkicom koja predstavljaju mesec i tri zvezde i podrazumevaju da je um koji obitava u ishodu [budastva] nezagađen i čist.3 Moje tumačenje ovog odeljka je da 'jednousmerenog' označava mjo (mističan), 'um' ho (zakon), 'želeći' ren (lotos), 'da vide' ge (cvet), a Budu kjo (sutra). U propagiranju ovih pet karaktera Mjoho-renge-kjoa, oni koji to čine 'ne treba da oklevaju čak i ako ih to košta života'.

'Jednousmerenog uma želeći da vide Budu' takođe znači videti Budu u vlastitom umu, koncetrisati svoj um na viđenje Bude i, da je videti vlastiti um isto što i videti Budu. Dosegao sam taj plod budastva, večno sadržan u trima telima,4 [živeći ovu rečenicu]. U postizanju toga siguran sam da sam prevazišao Tjen-taia i Dengja, Nagarđunu i Mahakašjapu. Buda opominje da čovek treba svim sredstvima da postane gospodar vlastitog uma pre nego da dozvoli da um gospodari njime.5 Eto zašto sam te naglašeno podsticao da se ne kolebaš da daš svoje telo i život za dobro Lotos Sutre. Nam-mjoho-renge-kjo, Nam-mjoho-renge-kjo.

Ničiren

Dvadeset osmi dan petog meseca desete godine Bun' eia (1273.)
 
Podaci o poreklu gošoa


Preveo Mića Mijatović 23.11.1999. u Beogradu
Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin; tom 2.

 

Futnote:
  1. Introduction to the Hokke Gengi. / Uvod u Hoke Gengi.
  2. One pure way: The true entity permeating all phenomena. / Jedan čist način (put): prava suština koja prožima sve pojave.

  3. Source unknown. / Nepoznat izvor.
  4. Three enlightened properties of life: Here means that Nichiren Daishonin is the original Buddha eternally endowed with the three properties-the truth of a Buddha's life (hosshin), the wisdom to perceive that truth (hoshin) and the merciful actions of a Buddha to save the people (ojin). "The three enlightened properties" of the original Buddha are defined as musa (literally "not created"), a Buddhist term meaning "natural" or "eternally inherent."/ Tri prosvetljena svojstva života: ovde znači da je Ničiren Dajšonin izvorni buda večno obdaren trima svojstvima - istinom  života jednog bude (hosšin), mudrošću da opazi tu istinu (hošin) i milosrdnim aktivnostima jednog bude za spas ljudi (ođin). "Ova tri prosvetljena svojstva" izvornog bude određena su kao musa (literarno značenje "ne-stvoren"), što je jedan budistički izraz koji znači "prirodan" ili "večno prisutan".

  5. Nirvana Sutra, chap. 2. / Nirvana Sutra, poglavlje 2.