Make your own free website on Tripod.com
Ničiren YU
 
se sastoji od deset glavnih stranica:
 1. Polazna strana: šta reći...
 2. Predavanja: mesto predviđeno za sve vrste predavanja u vezi sa Ničiren budizmom i za tematiku s njima u vezi. 
 3. Lotos Sutra: mesto predviđeno za sadržaje Lotos Sutre i odnosnu tematiku.
 4. Gošo: prostor predviđen za sadržaje gošoa i odnosnu tematiku.
 5. Razno: prostor predviđen za tekstove koji nisu u direktnoj vezi sa sadržajem Lotos Sutre, gošoa i predavanja i sve ostale stvari koje nisam znao gde da stavim.
 6. Panel-bandera: prostor za kratke poruke praktikanata Ničiren budizma. 
 7. Iskustva: prostor za iskustva praktikanata Ničiren budizma.
 8. Screen Savers: ovde se nalazi neka vrsta prezentacije screen savera sa budističkom tematikom i adresama za download.
 9. Veze-Links: ovo je strana sa adresama drugih sajtova posvećenih Ničirenovom budizmu. 
 10. Onđi Kuden: Zapis usmeno prenetih učenja Ničirena Dajšonina - zahvaljujući ljubaznosti Pola G. Versanta, ovi dragoceni i korisni izvodi čine vredan deo ovog sajta. 
consists  from ten main pages:
 1. Polazna strana: what to say... (polazna strana means 'starting page')
 2. Predavanja: (predavanja means 'lectures') a place intended for all kind of lectures related to Nichiren Buddhism and topics about them.
 3. Lotos Sutra: (Lotos means 'Lotus') a place intended for contents of Lotus Sutra and related subject matter.
 4. Gošo: (Gošo means 'Gosho') a room provided for contents of Goshos and related topics.
 5. Razno: (razno means 'miscellaneous') a room for texts which are not directly connected with content of Lotos Sutra, Goshos and lectures, and all other things I didn't knew where to place.
 6. Panel-bandera: (bandera means 'pole') a room for short messages of Nichiren Buddhism practicioners.
 7. Iskustva: (iskustva means 'experiences') a room for experiences of Nichiren Buddhism practicioners. 
 8. Screen Savers: here is some kind of presentation of screen savers with Buddhist subject matter and addresses for download.
 9. Veze-Links: (veze means 'links') this is page with addresses of other sites dedicated to Nichiren's Buddhism.
 10. Onđi Kuden: (Onđi=Ongi) Record of the Orally Transmitted Teachings of Nichiren Daishonin - by courtesy of Paul G. Wersant these valuable and useful excerpts participate on this site. 
 

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
.
This is a private, unofficial page about Nichiren Buddhism in Serbian language.
Maintained by: Mića Mijatović
Ova strana je privatno inicirana i nije komercijalnog, profitabilnog karaktera.
O njoj brine: Mića Mijatović